ปรัชญา – วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

ปรัชญา

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเชื่อว่า…เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะประสบความสำเร็จ เด็กแต่ละคนมีความต้องการและความสนใจเฉพาะของตนเอง ซึ่งครูต้องพยายาม จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจดังกล่าว เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดในสิ่งแวดล้อมที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และมีความปลอดภัยสูง การเรียนรู้คือเป็นความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ คงความเป็นโรงเรียนต้นแบบปฐมวัยที่มุ่งเน้นในการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรม หลากหลาย ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ความรู้ ความสามารถ เต็มศักยภาพ ตามหลักสูตรกำหนด
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนักแห่งความเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 6. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
 7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
 8. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้มีประสิทธิภาพ
 9. ส่งเสริมและพัฒนา แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องเล่น ให้เพียงพอ ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน
 11. ส่งเสริมพัฒนาการให้เป็นแหล่งบริการทางวิชาการ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู