แรกเริ่มเรียน

                หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นคือระดับชั้นประถมปีที่ 1-3 เป็นจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้ร่วมกัน  การเรียนรู้จากธรรมชาติ  สอนตามสภาพจริงและเชื่อมโยงเนื้อหาที่บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระที่ยึดตามหลักสูตรแกนกลาง ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนดังนี้ คือ 

           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ แรกเริ่มเรียน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นำเนื้อหาสาระในกลุ่มวิชาต่างๆ มาบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัวเด็ก และความรู้พื้นฐานที่นักเรียนในวัยนี้ควรจะได้รับการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย

- หน่วยการเรียนรู้ เริ่มต้นที่ตัวฉัน เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตนเอง และผู้อื่น และวิธีการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรง มีความภูมิใจ และเห็นคุณค่าในเอง มองผู้อื่นด้วยความเข้าใจยินดี

-  หน่วยการเรียนรู้  ผูกพันกับครอบครัว  เป็นหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการลำดับญาติ พี่น้องภายในครอบครัว  การรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยเหลือครอบครัว การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวได้อย่างมีความสุข และวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในครอบครัว

-  หน่วยการเรียนรู้  รู้ให้ทั่วละอออุทิศ  เป็นหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และบุคคลสำคัญต่างๆ  ตลอดจนสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้โรงเรียน

-  หน่วยการเรียนรู้  ใกล้ชิดธรรมชาติ  เป็นหน่วยการเรียนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช และสัตว์ เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ท้องฟ้า และดวงดาว นักเรียนจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมการทดลองต่างๆ

-  หน่วยการเรียนรู้  ฉลาดคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรี  ศิลปะ และ สนุกไปกับของเล่นของใช้ ที่ชวนให้สนุกไปกับการพัฒนาความคิด

-  หน่วยการเรียนรู้  สัมพันธ์ชุมชน  เป็นหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  บทบาทหน้าที่ของคนในชุมชน