เพียร เรียนรู้

                   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เพียรเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กมากขึ้นโดยนำเนื้อหาสาระในกลุ่มวิชาต่างๆ มาบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย

-  หน่วยการเรียนรู้  เรียนรู้ผู้คน  เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของตนเอง  ของสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

-  หน่วยการเรียนรู้  ชุมชนน่าอยู่  เป็นการเรียนรู้การรู้จักปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในชุมชน  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และท้องถิ่นของตน  การปฏิบัติตนอย่างผู้มีมารยาท และปฏิบัติตนตามกาลเทศะ

-  หน่วยการเรียนรู้  เชิดชูชาติไทย  เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย  การเป็นอยู่อย่างไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น และของชาติไทย  และก้าวตามรอยบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9

-  หน่วยการเรียนรู้  ก้าวไปกับเหตุการณ์  เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับข่าว และเหตุการณ์ ในปัจจุบันทันยุคทันสมัย  เรียนรู้เท่าทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยี  บทบาทของหน้าที่พลเมืองในสภาพการณ์ปัจจุบัน และสภาพภูมิศาสตร์

-  หน่วยการเรียนรู้  สืบสานความดี  เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของหลักธรรมคำสอนของศาสนา  มารยาทในการทำงาน หลักการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

-  หน่วยการเรียนรู้  ปรับวิถีอย่างเข้าใจ  เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  และเพลิดเพลินไปกับความมหัศจรรย์ของศิลปะ และดนตรี  เรียนรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน