สู่โลกกว้าง

             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สู่โลกกว้างเป็นการจัดการเรียนการสอนที่นำเนื้อหาสาระในกลุ่มวิชาต่างๆ มาบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เปิดโลกทรรศน์แห่งการเรียนให้กว้างขึ้น เป็นการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุขประกอบด้วย

-  หน่วยการเรียนรู้  ชีวิตดีมีสุข  เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของอวัยวะต่างๆในร่างกาย การนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ในการดำเนินชีวิต  หลักเศรษฐศาสตร์ และหลักในการทำงานต่างๆให้ประสบความสำเร็จ

-  หน่วยการเรียนรู้  ผูกมิตรสัมพันธ์  เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การดูแลรักษาความปลอดภัย หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของชาติ

-  หน่วยการเรียนรู้  สรรค์สร้างสังคม  เป็นหน่วยที่เรียนรู้เกี่ยวกับ ต้นกำเนิดของถิ่นฐานชาติไทย  การปฏิบัติตนในบทบาทหน้าทีชาวไทย  เรียนรู้หลักธรรมที่เป็นมงคลของชีวิต และความปลอดภัยในชีวิต

-  หน่วยการเรียนรู้  ชื่นชมธรรมชาติ  เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติรอบตัว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  หลักในการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9  และการน้อมนำพระราชดำริของท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิต

-  หน่วยการเรียนรู้  รักชาติบ้านเมือง  เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติไทย  ศาสนาต่างๆ  ประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษไทย

-  หน่วยการเรียนรู้  ฉลาดรู้เรื่องรอบตัว  เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ บุคคลสำคัญต่างของโลก  การรู้เท่าทันข่าว สถานการณ์ในปัจจุบัน และเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนบ้านอาเซียน

           ในการจัดการเรียนการสอนในแบบบูรณาการของชั้นประถมต้นนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นฐานความรู้ที่มั่นคงในการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมตอนปลาย และนอกจากการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วนั้น ยังได้นำเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  เช่น การอภิปราย  การทำงานกลุ่ม  การทดลอง  การใช้กรณีตัวอย่าง  การใช้เกม เข้ามาร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความสุข และได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถ

           นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแล้วนั้น ทางโรงเรียนยังมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถนักเรียนในทักษะด้านต่างๆ คือ รายวิชาภาษาไทย  รายวิชาคณิตศาสตร์  รายวิชาวิทยาศาสตร์  รายวิชาภาษาอังกฤษ  รายวิชาคอมพิวเตอร์  รายวิชาพลศึกษา  รายวิชาภาษาจีน และรายวิชาเพิ่มเติม อ่าน เขียน สะท้อนคิด เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่