ครูกิจกรรมพิเศษ

ครูกิจกรรมพิเศษ

นางสาวธนวดี ศุกระกาญจน์ กิจกรรมศิลปะ

กิจกรรมศิลปะ

นางสาวธนวดี ศุกระกาญจน์

นางสาวน้ำเพชร์ ทรายแก้ว กิจกรรมห้องสมุดนิทาน

กิจกรรมห้องสมุดนิทาน

นางสาวน้ำเพชร์ ทรายแก้ว

นางสาวศรัญญา ยั่งยืน กิจกรรมมอนเตสซอรี่

กิจกรรมมอนเตสซอรี่

นางสาวศรัญญา ยั่งยืน

นางสาวธัญพร กาญจนรัตน์ ครูสอนเสริม กศพ)

ครูสอนเสริม (กศพ)

นางสาวธัญพร กาญจนรัตน์

นายสมพล พวงดอกไม้ กิจกรรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

นายสมพล พวงดอกไม้

นายสมศักดิ์ ปัญหา

กิจกรรมพลศึกษา

นายสมศักดิ์ ปัญหา