ฝ่ายสนับสนุน

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

นางสาวอรุณี ชาญธวัชชัย

นางสาวอรุณี ชาญธวัชชชัย
พยาบาล

นางสาวฐิติพร พันธวงค์

นางสาวฐิติพร พันธวงค์
ห้องสมุด

นางสาวพรรณี คุรุมณีตระกูล

นางสาวพรรณี คุรุมณีตระกูล
ทะเบียนและวัดผล

นางสาวิภาดา แซ่ล้อ

นางสาวิภาดา แซ่ล้อ
บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริพร ผิวขม

นางสาวศิริพร ผิวขม
บริหารงานทั่วไป

ภนางสาวลดา บัวยางตูม

นางสาวภลดา บัวยางตูม
บริหารงานทั่วไป (พัสดุ)

นางสาวจิราภร ศรีปะไหม

นางสาวจิราภร ศรีปะไหม
บริหารงานทั่วไป (การเงิน)