Back to Home Page
ค้นหาข่าว :
23/08/61 กิจกรรม Kids on the move 2018
10/08/61 ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและบุคลากรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมส่งภาพถ่ายหัวข้อ “ละอออุทิศ โรงเรียนแห่งความสุข”
09/08/61 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ขอเชิญชวนนักเรียนและศิษย์เก่า ร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ในหัวข้อ
01/08/61 ตารางกิจกรรม เดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2561
24/07/61 งานวิจัยผลของการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงการผนวกการใช้สมาร์ทคลาสรูม ที่มีต่อทักษะการรู้ดิจิทัลของเด็กวัย 3 ปี
29/06/61 ตารางกิจกรรม เดือนกรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2561
11/06/61 ตารางกิจกรรม เดือนมิถุนายน ประจำปีการศึกาา 2561
07/06/61 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2561
07/06/61 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2565
07/06/61 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2561
07/06/61 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2561
07/06/61 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา2561
07/06/61 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2561
07/06/61 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา2561
07/06/61 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา2561