โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | La-orutis Demonstration School
butterfly2
 
บทความ/งานวิจัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | La-orutis Demonstration School

หากคิดที่จะเป็นครูิ


เล่นแบบไทยสุขใจกับธรรมชาติ


แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ที่แท้จริง


การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ


บทความสื่อ: ประโยชน์ของนิทาน เพลง คำคล้องจอง


รูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศ : การศึกษาปฐมวัย (Model of Excellence Center: Early Childhood Education)


สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน พัฒนาเด็กได้มากกว่าที่คิด


การประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน ( PORTFOLIO ASSESSMENT )


เลี้ยงลูกอย่างไร "ให้คิดเป็น" ?


ละอออุทิศกับวิถีทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย


การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5


นักสำรวจน้อย : การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ภาค 2)


คุณพ่อคุณแม่... เปิดโอกาสให้หนูได้เรียนรู้ด้วยตนเองบ้าง


กิจกรรมการเคลื่อนไหวกับความสุขใจของเด็กปฐมวัยละอออุทิศการประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน ( PORTFOLIO ASSESSMENT )


โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี จันทร์ทรง


การประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน  เป็นการประเมินผลพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนตามสภาพที่แท้จริง  ซึ่งผลงานชิ้นต่าง ๆ ที่รวบรวมได้นั้นแสดงถึงความรู้ ความสามารถ  ความพยายาม  เจตคติ และความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของนักเรียน  ครูใช้แฟ้มผลงานเป็นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและใช้เป็นสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนสะท้อนความคิด ความรู้สึกที่เกิดจากการทำงาน  และค้นพบความก้าวหน้าของตนเอง  อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองให้ได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าเกี่ยวกับพัฒนาการ การเรียนรู้ของนักเรียนวัตถุประสงค์ของแฟ้มผลงาน


1. เพื่อแสดงให้เห็นพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียน

2. เพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการทำงาน  หรือความพยายามของนักเรียน

3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินพิจารณาความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคล

4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้ปกครองในเรื่องเกี่ยวกับนักเรียน

5. สร้างความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน
บทบาทของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้แฟ้มผลงาน

1. สนทนา พูดคุย แสดงความชื่นชม ความสามารถความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน

2. การถามรายละเอียด และซักถามอุปสรรค ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานของนักเรียน

3. ควรหาโอกาสพบปะครูประจำชั้น เพื่อปรึกษาหารือ ร่วมช่วยพัฒนาโรงเรียน

4. ตรวจสอบความก้าวหน้า พัฒนาการของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
คำสำคัญในการประเมินผลโดยใช้แฟ้มผลงาน


ผลงานอิสระ    หมายถึง ผลงานที่เด็กเป็นผู้คัดเลือกจากผลงานต่าง ๆ  ที่ตนเองทำทั้งจากที่บ้านและที่โรงเรียน      หลังจากคัดเลือกผลงานแล้วเสร็จ เด็กต้องให้เหตุผลในการเลือกผลงานว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกงานชิ้นนี้ โดยครูเป็นผู้บันทึกการแสดงความคิดเห็นของเด็กที่มีต่อผลงานของตนเอง และอ่านข้อความที่บันทึกให้เด็กฟัง   (ในกรณีที่เด็กสามารถเขียนได้เด็กจะเป็นผู้คัดลอกข้อความลงในแบบประเมินด้วยตนเอง)


ผลงานที่ผู้ปกครองเลือก  หมายถึง  ผลงานเด็กที่ผู้ปกครองคัดเลือกจากผลงานเด็กที่ได้รับจากครู  หรือคัดเลือกจากผลงานที่เด็กกับผู้ปกครองร่วมกันสร้างสรรค์   โดยพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดของเด็ก  และเขียนแสดงความคิดเห็น (ในทางที่ดี) ของตนเองที่มีต่อผลงานเด็ก  และอ่านข้อความดังกล่าวให้เด็กฟังอีกครั้ง ก่อนที่จะส่งกลับคืนให้ครูประจำชั้น


ผลงานเฉพาะ   หมายถึง ผลงานที่ครูเป็นผู้จัดเก็บโดยครูเป็นผู้กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและเขียนขั้นตอนการทำกิจกรรมในงานชิ้นนั้นอย่างละเอียดชัดเจน   โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของหลักการจัดประสบการณ์ของโรงเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  ทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์

 


ใครทำอะไร อย่างไรในแฟ้มผลงานเด็กเด็ก

 1. สร้างสรรค์ผลงานจากกิจกรรมที่บ้านและที่โรงเรียน
 2. คัดเลือกผลงานตนเองที่ทำทั้งจากที่บ้านและที่โรงเรียน 
 3. สะท้อนความคิดเห็นจากผลงานของตนเอง  โดยบอกเหตุผลในการเลือกผลงานว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกงานชิ้นนี้
 4. สะท้อนความคิดเห็นต่อผลงานของผู้อื่น โดยการกล่าวชื่นชมหรือข้อเสนอแนะในผลงานชิ้นนั้น ๆ

ผู้ปกครอง

 1. เมื่อได้รับผลงานเด็กจากครูประจำชั้น  พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับผลงาน
 2. จากนั้น (อาจให้เด็กร่วม) พิจารณาคัดเลือกผลงานเด็กที่คิดว่าดีที่สุดหรือเป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการ  การเรียนรู้ของเด็ก  และเขียนข้อคิดเห็นในทางที่สร้างสรรค์ต่อผลงานชิ้นนั้น  เมื่อเขียนเสร็จอ่านให้เด็กฟังและส่งกลับคืนครูประจำชั้น(ตามจำนวนครูระบุไว้)
 3. เข้าร่วมนิทรรศการแฟ้มผลงานโดยแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกับครูเพื่อรับทราบความก้าวหน้าพัฒนาการของเด็ก

ครู

 1. ศึกษาพัฒนาการ  จิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์
 2. วางแผนการจัดทำผลงานเฉพาะเก็บผลงานโดยระบุขั้นตอนการทำและวัตถุประสงค์ของงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการจัดประสบการณ์ที่ระบุไว้
 3. ดำเนินการจัดเก็บผลงานเฉพาะตามแผนที่กำหนดวางไว้และรวบรวมผลงาน(ผลงานอิสระ ผลงานที่ผู้ปกครองเลือก ผลงานเฉพาะ) เป็นรูปเล่ม
 4. วางแผนการจัดแสดงผลงานของเด็กในรูปแบบนิทรรศการแฟ้มผลงาน
 5. ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการแฟ้มผลงานให้ผู้ปกครองในรูปแบบต่าง ๆ  
 6. จัดแสดงนิทรรศการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็ก