โครงสร้างบริหารงาน

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มงานบริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มเด็กพิการและครอบครัว

กลุ่มงานบริการสอนเสริม
นักเรียนเรียนร่วม ระดับชั้นอนุบาล

กลุ่มงานบริการสอนเสริม
นักเรียนเรียนร่วม ระดับชั้นประถม

กิจกรรมเสริมพิเศษ