โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | La-orutis Demonstration School
butterfly2
 
ครูประจำชั้น จำนวนนักเรียน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | La-orutis Demonstration School

จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ระดับชั้น/ห้อง 1 2 3 4 5 6 7 8 รวม
บ้านหนูน้อย ครูพรรณทิยา
ครูกัญญาภัค
ครูสุภาพ
ครูยุวดี
             
วิจิตรอาคาร
ห้อง 211
13 คน
วิจิตรอาคาร
ห้อง 213
14 คน
            27 คน
บ้านสาธิต ครูจิรวรรณ
ครูอัลยา
ครูศิริพร
ครูชวาลา
ครูธิดารัตน์
ครูเย็นจิตร
ครูสารินี
ครูรุจิรา
ครูปัททมา
ครูสุรีรัตน์
ครูประไพพรรณ
ครูทิพากร
     
ห้อง 31103
23 คน
ห้อง 31104
22 คน
ห้อง 31105
23 คน
ห้อง 31106
23 คน
บ้านเขียว
23 คน
บ้านชมพู
23 คน
    137 คน
อนุบาล 1 ครูกนกกาญจน์
ครูสุภาภรณ์
ครูอัญชุลี ครูวาณี
ครูศศิพัชร์
ครูพรจันทร์์ ครูมนัสวิน ครูวันวิสาข์ ครูนลินี ครูอุไรวรรณ  
ห้อง 31201
25 คน
ห้อง 31202
25 คน
ห้อง 31203
24 คน
ห้อง31204
26 คน
ห้อง 31205
26 คน
ห้อง 513
25 คน
ห้อง 711
26 คน
ห้อง 712
25 คน
202 คน
อนุบาล 2 ครูสุชาดา
ครูศันสนีย์์
ครูณรงค์ศักดิ์ ครูบุษราพร ครูโสธิยา ครูอัญชลี ครูเทพไพลลิน ครูศิริวรรณ    
ห้อง 222
26 คน
ห้อง 232
26 คน
ห้อง 713
26 คน
ห้อง 714
26 คน
ห้อง 715
26 คน
ห้อง 723
27 คน
ห้อง 724
26 คน
  183 คน
อนุบาล 3 ครูดุจเดือน ครูไพรัตน์ ครูรัตติกาล ครูนันทนา ครูอนุสรา ครูสิรินภา ครูสาธิต    
ห้อง 731
27 คน
ห้อง 732
27 คน
ห้อง 733
27 คน
ห้อง 734
26 คน
ห้อง 735
28 คน
ห้อง 736
27 คน
ห้อง 737
28 คน
  190 คน
รวมจำนวนนักเรียนระดับบ้านสาธิตและอนุบาล ( 30 ห้อง )     739 คน
อนุบาล 1 คุณครูอัมพรรณ ครูชุลีพร ครูปฐม            
ห้องสายรุ้ง (414)
7 คน
ห้องเมฆ (414)
6 คน
ห้องดวงจันทร์ (414)
6 คน
     

 

  19 คน
อนุบาล 2 ครูนารีนาถ ครูสุติมา ครูเนตรทิพย์        
ห้องสายฝน (413)
8 คน
ห้องดวงดาว (413)
8 คน
ห้องสายลม (413)
8 คน
     

 

  24 คน
อนุบาล 3 ครูยุพิน                
ห้องดวงอาทิตย์ (414)
9 คน
         

 

  9 คน
รวมจำนวนนักเรียนการศึกษาพิเศษ ( 7 ห้อง )     52 คน
ประถม 1 ครูอารี
ครูสุริยันต์์
ครูบรรจง
ครูสมศักด์
ครูศรชัย
ครูอาภาภรณ์ิ์
           
ห้อง 751
30 คน
ห้อง 752
30 คน
ห้อง 753
31 คน
          91 คน
ประถม 2 ครูทิพย์สุคนธ์
ครูหนึ่งฤทัย
ครูปนรรฐพร
ครูกิตติกา
ครูพีระพรรณ
ครูสุธีรา์
           
ห้อง 741
25 คน
ห้อง 742
25 คน
ห้อง 743
24 คน
          74 คน
ประถม 3 ครูนุชวินทร์
ครูทศพร
ครูจันทิมา
ครูอาทิตย์
ครูกัลยา
ครูเบญจรัตน์
           
ห้อง 443
28 คน
ห้อง 744
28 คน
ห้อง 755
29 คน
          85 คน
ประถม 4 ครูวิไลลักษณ์
ครูสุมน
ครูกุสุมา
ครูสืบศักดิ์            
ห้อง 843
23 คน
ห้อง 31303
24 คน
ห้อง 31304
24 คน
        71 คน
ประถม 5 ครูดาวรุ่ง
ครูปานใจ
ครูกุลธิดา ครูจิราพร          
ห้อง 31302
24 คน
ห้อง 31405
25 คน
ห้อง 31406
24 คน
        73 คน
ประถม 6 ครูนนทกานต์
ครูอรทัย
ครูประณิตา
           
ห้อง 31402
29 คน
ห้อง 31403
28 คน
ห้อง 31404
28 คน
          85 คน
รวมจำนวนนักเรียนระดับประถม ( 18 ห้อง )     479 คน
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด ( 55 ห้อง )     1,270 คน