การรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.la-orutis.dusit.ac.th

ใบสมัครชั้นอนุบาลปีที่ 1 ใบสมัครชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หรือรับใบสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานอำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โทร. 0-2244-5590 (ในวันและเวลาราชการ)

อัตราค่าเล่าเรียนโครงการละออพลัส กทม.

ระดับอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563

รวมค่าใช้จ่ายสุทธิ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563                   จำนวน 48,600 บาท

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563                   จำนวน 35,000 บาท

หลักฐานในการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร ของนักเรียน
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน

 1. ผู้ปกครองยื่นใบสมัคร และนำนักเรียนมาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ทางโรงเรียนกำหนด
 2. ทางโรงเรียนจะสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และนักเรียน วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
 3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
 4. จับสลากคัดเลือก วันพุธที่ 18 กันยายน 2562
 5. ประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
 6. ชำระค่าเล่าเรียน วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน

ภาคเรียนที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 กุมภาพันธ์

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563

อัตราค่าเล่าเรียน

ค่าขึ้นทะเบียนนักเรียนใหม่ (เรียกเก็บแรกเข้าครั้งเดียว) จำนวน     100  บาท
ค่าเรียนฤดูร้อน (เรียกเก็บแรกเข้าครั้งเดียว) จำนวน   6,000  บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี (เรียกเก็บปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) จำนวน   3,300  บาท
ค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอนและอุปกรณ์ (เรียกเก็บปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) จำนวน   2,100  บาท
ค่าบำรุงการศึกษา (เรียกเก็บภาคเรียนละ 1 ครั้ง) จำนวน   2,500  บาท
ค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เรียกเก็บภาคเรียนละ 1 ครั้ง) จำนวน   2,500  บาท
ค่ากิจกรรม (เรียกเก็บภาคเรียนละ 1 ครั้ง) จำนวน  24,000 บาท
ค่าอาหาร (เรียกเก็บภาคเรียนละ 1 ครั้ง) จำนวน   7,500  บาท

รวมค่าใช้จ่ายสุทธิ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563                   จำนวน 48,000 บาท

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563                   จำนวน 36,500 บาท

หมายเหตุ

 1. ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวนเงิน 10,000 บาท

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) วันที่ 23 กันยายน 2562

 1. ชำระเงินส่วนที่เหลือ 38,000 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) วันที่ 2 ตุลาคม 2562

หลักฐานในการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร ของนักเรียน
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน

 1. ทางโรงเรียนจะคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และนักเรียน
 2. ผู้ปกครองยื่นใบสมัคร และนำนักเรียนมาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ทางโรงเรียนกำหนด

ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน

ภาคเรียนที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 กุมภาพันธ์