เอกสารสำหรับการมอบตัวนักเรียน

ประเภท หนังสือ เอกสารทางการศึกษา

  • กรณีที่ 1 มอบตัวตามปกติ
    • สำเนาสูติบัตรนักเรียน
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
    • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
    • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
    • สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
    • อื่นๆ ใบเปลี่ยนชื่อ นักเรียน บิดา มารกา (ถ้ามี)

 

  • กรณีที่ 2 มอบตัวระหว่างภาคเรียน
    • หนังสือส่งตัวจากโรงเรียน
    • หนังสือรับรองสถานภาพทางการเรียน
    • สำเนาหนังสือแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
    • แบบรายงานผลการเรียน (ปพ.6)
    • ระเบียนสะสม (ปพ.8)
    • บัตรสุขภาพ
    • ใบมอบตัวนักเรียน
    • สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
    • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
    • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
    • สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
    • อื่นๆ ใบเปลี่ยนชื่อ นักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี)

 

  • กรณีที่ 3 มอบตัวระหว่างภาคเรียน (ต่างประเทศ)
    • สำเนาหนังสือแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Transcript)
    • แบบรายงานผลการเรียน
    • ใบมอบตัวนักเรียน
    • สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
    • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
    • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
    • สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
   • อื่นๆ ใบเปลี่ยนชื่อ นักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี)
Translate