ประเภทหนังสือ/เอกสารทางการศึกษา

ประเภท หนังสือ เอกสารทางการศึกษา

 • ตัวอย่างเอกสาร

  – หนังสือรับรองสถานภาพทางการเรียนภาษาไทย/อังกฤษ ตัวอย่าง ไทย / อังกฤษ

  – หนังสือรับรองผลการเรียนไทย/อังกฤษ download ตัวอย่าง ไทย / อังกฤษ

  – หนังสือรับรองเพื่อขอทุนการศึกษา download ตัวอย่าง 1 , 2 , 3

  – หนังสือรับรองคุณลักษณะพิเศษ (ความสามารถพิเศษ) ตัวอย่าง 1

  – หนังสือการรับรองอื่นๆ (แนบแบบฟอร์ม)

  – หนังสือแสดงผลการเรียนเป็นภาษาไทย (ปพ.1) ตัวอย่าง หน้า , หลัง

  – หนังสือแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Transcript) ตัวอย่าง หน้า , หลัง

  – สำเนาสมุดพก (ปพ.6)

 • เอกสารการศึกษา
  • กรณีที่ 1 จบการศึกษาตามหลักสูตรศึกษา

   – หนังสือแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
   – หนังสือรับรองสถานภาพทางการเรียน
   – แบบรายงานผลการเรียน (ปพ.6)
   – ระเบียนสะสม (ปพ.8)
   – บัตรสุขภาพ

  • กรณีที่ 2 ลาออกระหว่างเรียน

   – หนังสือส่งตัวจากโรงเรียน
   – หนังสือรับรองสถานภาพทางการเรียน
   – หนังสือแสดงผลการเรียนเป็นภาษาไทย (ปพ.1)
   – แบบรายงานผลการเรียน (ปพ.6)
   – ระเบียนสะสม (ปพ.8)
   – บัตรสุขภาพ