รับสมัคร 2565

Appilcation-form

 

อัตราค่าเล่าเรียน

ระดับอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565

รวมค่าใช้จ่ายสุทธิ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565                   จำนวน 48,600 บาท

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565                   จำนวน 36,000 บาท

หลักฐานในการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร ของนักเรียน
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน

 1. ผู้ปกครองยื่นใบสมัคร ทั้งด้วยตนเองที่ห้องธุรการโรง หรือ ส่งผ่าน Line Official เจ้าหน้าที่จะโทรกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์ และนำนักเรียนมาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ทางโรงเรียนกำหนด
 2. ทางโรงเรียนจะสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และนักเรียน 
 3. เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลสัมภาษณ์ และนัดวันมอบตัว
 4. มอบตัว ทำบัตรนักเรียน และชำระค่าเล่าเรียน 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 อาจะมีการเปลี่ยนแปลงการรับสมัครตามความเหมาะสม

ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน

ภาคเรียนที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 กุมภาพันธ์

*เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ข้อมูลจึงเป็นไปตามประกาศสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น กรุณาติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565

รวมค่าใช้จ่ายสุทธิ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565                   จำนวน 48,000 บาท

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565                   จำนวน 36,500 บาท

หลักฐานในการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร ของนักเรียน
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน

 1. ผู้ปกครองยื่นใบสมัคร ทั้งด้วยตนเองที่ห้องธุรการโรง หรือ ส่งผ่าน Line Official เจ้าหน้าที่จะโทรกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์ และนำนักเรียนมาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ทางโรงเรียนกำหนด
 2. ทางโรงเรียนจะสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และนักเรียน 
 3. เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลสัมภาษณ์ และนัดวันมอบตัว
 4. มอบตัว ทำบัตรนักเรียน และชำระค่าเล่าเรียน 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 อาจะมีการเปลี่ยนแปลงการรับสมัครตามความเหมาะสม

ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน

ภาคเรียนที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 กุมภาพันธ์

*เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ข้อมูลจึงเป็นไปตามประกาศสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น กรุณาติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

Translate