ตารางเรียนเพื่อกิจกรรม Team building activities

      ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2567 ทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ขอปรับชั่งโมงเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 เหลือคาบวิชาละ 40 นาที โดยทางโรงเรียนฯจะใช้คาบเรียนสุดท้ายของแต่ละวันจัดกิจกรรม Team building activities ตามตารางที่ดังนี้

ประถมศึกษาปีที่ 1ประถมศึกษาปีที่ 2ประถมศึกษาปีที่ 3ประถมศึกษาปีที่ 4ประถมศึกษาปีที่ 5ประถมศึกษาปีที่ 6
Translate