About Nutrition – เกี่ยวกับโภชนาการ

   La-or Menu

หมายเหตุ

  1. การกำหนดรายการอาหารและสัดส่วนอาหารจะถูกกำหนดโดยนักกำหนดอาหาร ตามความต้องการพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละช่วงวัย
  2. รายการอาหารอาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  3. สำหรับนักเรียนที่แพ้อาหาร จะมีการจัดอาหารให้เหมาะสมกับลักษณะการแพ้อาหารของนักเรียน
Translate