รายงานผลตรวจ ATK

ลิ้งก์สำหรับรายงานผลตรวจ ATK: คลิกที่นี่

รายชื่อชุดตรวจสําหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
แบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits) ที่ได้รับการอนุญาต
ให้ผลิต/นําเข้า จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา: คลิกที่นี่
Translate