ประถมศึกษาตอนปลาย

การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

         จากโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้กำหนดเวลาเรียนประมาณ 1,000 ชั่วโมง/ปี โดยให้สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น สามารถปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

          โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี นักเรียนมีทักษะความสามารถในการคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นและเรียนรู้ภาษาจีน  ซึ่ง 2 วิชานี้เป็นรายวิชาเพิ่มเติม จึงได้เพิ่มเวลาเรียนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามจุดเน้นและวิสัยทัศน์ของหลักสูตร กลุ่มสาระที่เพิ่มเวลาเรียนในวิชาพื้นฐานมีดังนี้

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 -ป.6 เพิ่มเวลาเรียนชั้นละ 40 ชั่วโมง / ปี

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป.4-ป.6 เพิ่มเวลาเรียนชั้นละ 40 ชั่วโมง/ปี

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้น ป.4-ป.6   เพิ่มเวลาเรียนชั้นละ 120 ชั่วโมง/ปี

    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี       ชั้น ป.4-ป.6   เพิ่มเวลาเรียนชั้นละ 40 ชั่วโมง/ปี

         วิชาเพิ่มเติม

    อ่าน เขียน สะท้อนคิด ชั้น ป.4-ป.6 เวลาเรียนชั้นละ 40 ชั่วโมง/ปี

    ภาษาจีน เวลาเรียนชั้นละ 40 ชั่วโมง/ปี

การประเมินผล

         หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ได้กำหนดแนวปฏิบัติการจัดและประเมินผลการเรียนรู้  ในการจบหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา  โดยกำหนดให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  ตามความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนจึงได้กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาของผู้เรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศึกษาของหลักสูตรแกนกลางฯ  โดยโรงเรียนสาธิตได้กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษา ดังนี้

1.  มีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา (ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด)

2.  ผู้เรียนมีผลการประเมินอ่าน  คิด  วิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน”  ขึ้นไป

3.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป

4. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม

Translate