La-or Menu

KINDERGARTEN

PRIMARY

  1. การกำหนดรายการอาหารและสัดส่วนอาหารจะถูกกำหนดโดยนักกำหนดอาหาร ตามความต้องการพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละช่วงวัย
  2. รายการอาหารอาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  3. สำหรับนักเรียนที่แพ้อาหาร จะมีการจัดอาหารให้เหมาะสมกับลักษณะการแพ้อาหารของนักเรียน

 

– รายการอาหารกลางวันและอาหารว่าง ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
– รายการอาหารกลางวันและอาหารว่าง ทุกระดับชั้น ประจำเดือนธันวาคม 2565
– รายการอาหารกลางวันและอาหารว่าง ทุกระดับชั้น ประจำเดือนมกราคม 2566
– รายการอาหารกลางวันและอาหารว่าง ทุกระดับชั้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
– รายการอาหารกลางวันและอาหารว่าง ทุกระดับชั้น ประจำเดือนมีนาคม 2566

Translate