ประวัติการศึกษาพิเศษ

ความเป็นมาของงานการศึกษาพิเศษ  ในวิทยาลัยครูสวนดุสิต  เริ่มในปี พ.ศ. 2512 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

พ.ศ. 2512 เปิดศูนย์ทดลองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นครั้งแรก  จำนวน 1 ห้องเรียน
โดยรับนักเรียนสาธิตที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 6 คน
พ.ศ. 2513  ขอความร่วมมือจากครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 ส่งนักเรียนอนุบาลห้องละ 1 คนมาเรียนร่วมกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
พ.ศ. 2514 ส่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 2 คน ทดลองเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ
ที่โรงเรียนพญาไท
พ.ศ. 2519 หน่วยงานทดลองโครงการการศึกษาพิเศษ  ได้รับยกฐานะให้เป็นภาควิชาการศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ โดยการอนุมัติของสภาการฝึกหัดครู
พ.ศ. 2520 ทดลองสอนเด็กเรียนช้า 1 กลุ่ม มีนักเรียนจำนวน 2 คน
พ.ศ. 2533 ผศ.ดร.เบญจา  ชลธาร์นนท์  ผศ. สุวิมล   อุดมพิริยะศักย์ และผศ.สุดคนึง  สุนทรวรคุณ  จัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กตาบอดและครอบครัวโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันฮิลตันเปอร์กินส์  อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศสหรัฐอเมริกา  ช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านการเงิน
พ.ศ. 2539 จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ    ภายใต้โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร์
โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็นฝ่ายบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการและครอบครัว 
และฝ่ายสาธิตการศึกษาพิเศษ 
พ.ศ. 2549 ศูนย์การศึกษาพิเศษ    เพิ่มฝ่ายเด็กพิการซ้อน 
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ย้ายสังกัดจากคณะครุศาสตร์ไปสังกัดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ
1. กลุ่มงานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการและครอบครัว (Early  Intervention : EI)
2. กลุ่มงานนักเรียนเรียนร่วม ระดับชั้นอนุบาล
3. กลุ่มงานบริการสอนเสริมนักเรียนเรียนร่วม ระดับชั้นประถมศึกษา
Translate