ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

WATTANAWUT CHANGCHANA

July 12, 2022

ประมวลภาพ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

          วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียนภายในโรงเรียน รวมถึงได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบทอดต่อไป ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  

WATTANAWUT CHANGCHANA

July 8, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

WATTANAWUT CHANGCHANA

July 8, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

WATTANAWUT CHANGCHANA

July 1, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

July 1, 2022

แนวทางการทำความสะอาดของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

            โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับงานอนามัยและสุขาภิบาล กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีแนวทางในการทำความสะอาดอาคารสถานที่และห้องเรียนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ดังนี้                      1.  ทำความสะอาดพื้น และพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ทุกวัน อย่างน้อยวันละสองครั้ง โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคนสัมผัส เช่น ราวบันได โต๊ะอาหาร อุปกรณ์กีฬา ที่จับประตูหน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น                      2.  มีการระบายอากาศห้องเรียน โดยการเปิดประตู ให้อากาศได้ไหลเวียนระหว่างวัน เช่น ตอนพักกลางวัน เวลา 11.30 […]

Phatchanisa Chaisuksuwan

June 28, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 27, 2022
1 2 3 18
Translate