รายละเอียดคอร์ดเรียนโครงการ After School ระดับชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียดคอร์ดเรียนโครงการ After School ระดับชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

la-orutis admin

September 25, 2023

รายละเอียดคอร์ดเรียนโครงการ After School ระดับชั้นปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียดคอร์ดเรียนโครงการ After School ระดับชั้นปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

la-orutis admin

September 25, 2023

la-orutis admin

September 25, 2023

English October Camp 2023

English October Camp 2023 is happening from October 4-17, 2023 for 9 days. It is followed by STEAM education concepts including Science, Technology, Engineering, Art, and Math. STEAM activities provide 3 main components such as creative design, emotional touch, and presentation situation. During the day, we have prepared a wonderful program with different activities every […]

la-orutis admin

September 25, 2023

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 18 – 22 กันยายน 2566 (กรุงเทพมหานคร)

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 18 – 22 กันยายน 2566 (กรุงเทพมหานคร) ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

la-orutis admin

September 25, 2023

la-orutis admin

September 25, 2023

la-orutis admin

September 25, 2023
1 2 35
Translate