รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

      ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ที่ 003/2565 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

           โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ระดับชั้นที่รับสมัคร

         1.1 ระดับชั้นบ้านหนูน้อย (อายุระหว่าง 1 ปี 3 เดือน – 1 ปี 11 เดือน)

         1.2 ระดับชั้นบ้านสาธิต (อายุระหว่าง 2 ปี – 2 ปี 11 เดือน)

         1.3 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุระหว่าง 3 ปี – 4 ปี)

         1.4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อายุระหว่าง 5 ปี 6 เดือน – 7 ปี)

2. คุณสมบัตินักเรียน

         2.1 ระดับชั้นบ้านหนูน้อย รับเด็กที่มีอายุระหว่าง 1 ปี 3 เดือน – 1 ปี 11 เดือน

         2.2 ระดับชั้นบ้านสาธิต รับเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 ปี – 2 ปี 11 เดือน

         2.3 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 รับเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 ปี – 4 ปี

         2.4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเด็กอายุระหว่าง (อายุระหว่าง 5 ปี 6 เดือน – 7 ปี) หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา

         โดยให้นับอายุเกิด ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2566

3. คุณสมบัติผู้ปกครอง

         3.1 พร้อมที่จะร่วมกับโรงเรียนในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และอบรมบ่มนิสัยให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม

         3.2 เคารพกติกาสังคมและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน พร้อมปฏิบัติตามกติกา กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

         3.3 พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน และไม่กระทำการใด ๆ อันจะส่งผลให้โรงเรียนเกิดความเสื่อมเสีย

4. หลักฐานและเอกสารสำหรับการรับสมัคร

         4.1 ใบสมัครของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ                   จำนวน 1 ชุด (Download)

         4.2 สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร                    จำนวน 1 ชุด

         4.3 รูปถ่ายของนักเรียนผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว                จำนวน 1 ใบ

5. กระบวนการรับสมัคร

         5.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (https://la-orutis.dusit.ac.th/regis2566) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         5.2 ชำระค่าธรรมเนียมการประเมินพัฒนาการ 400 บาท โดยชำระเป็นเงินสดในวันสัมภาษณ์ (เป็นปีแรกที่มีค่าธรรมเนียมการประเมินพัฒนาการ)

         5.3 ยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

                  1) ยื่นด้วยตนเอง ที่ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาคารละอออุทิศ (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

                  2) ยื่นออนไลน์ผ่าน Line official: @laorutis

         ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวนรับ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

         5.4 โรงเรียนจะมีการประเมินความพร้อมนักเรียนและผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่         

13  มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการดังนี้

ครั้งที่

วันเข้ารับการประเมินพัฒนาการ

วันมอบตัวนักเรียน

1

13 มิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2565

2

8 กรกฎาคม 2565

25 กรกฎาคม 2565

3

5 สิงหาคม 2565

26 สิงหาคม 2565

4

5 กันยายน 2565

30 กันยายน 2565

5

7 ตุลาคม 2565

28 ตุลาคม 2565

6. ช่องทางการติดต่อและเวลาทำการ

         6.1 โทรศัพท์ 0 2244 5590-2 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

         6.2 Line official: @laorutis ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ปีการศึกษา 2566 

Translate