รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

      ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ที่ 049/2566 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

            ด้วยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จึงกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา รายละเอียดดังนี้

          ๑. ระดับชั้นที่รับสมัคร

                   ๑.๑ ระดับชั้นบ้านหนูน้อย (อายุระหว่าง ๑ ปี ๓ เดือน – ๑ ปี ๑๑ เดือน)

                   ๑.๒ ระดับชั้นบ้านสาธิต (อายุระหว่าง ๒ ปี – ๒ ปี ๑๑ เดือน)

                   ๑.๓ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (อายุระหว่าง ๓ ปี – ๓ ปี ๑๑ เดือน)

                   ๑.๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (อายุระหว่าง ๕ ปี ๖ เดือน – ๗ ปี)

          ๒. คุณสมบัตินักเรียน

                   ๒.๑ ระดับชั้นบ้านหนูน้อย รับเด็กที่มีอายุระหว่าง ๑ ปี ๓ เดือน – ๑ ปี ๑๑ เดือน

                   ๒.๒ ระดับชั้นบ้านสาธิต รับเด็กที่มีอายุระหว่าง ๒ ปี – ๒ ปี ๑๑ เดือน

                   ๒.๓ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ รับเด็กอายุระหว่าง ๓ ปี – ๓ ปี ๑๑ เดือน

                   ๒.๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รับเด็กอายุระหว่าง ๕ ปี ๖ เดือน – ๗ ปี หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา

                   โดยให้นับอายุเกิด ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

          ๓. คุณสมบัติผู้ปกครอง

                   ๓.๑ พร้อมที่จะร่วมกับโรงเรียนในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และอบรมบ่มนิสัยให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม

                   ๓.๒ เคารพกติกาสังคมและแนวทางปฎิบัติของโรงเรียน พร้อมปฎิบัติตามกติกา กฎระเบียบและแนวปฎิบัติของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และเพื่อประโยชน์ส่วนรวมhüpfburg

                   ๓.๓ พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน และไม่กระทำการใดๆ อันจะส่งผลให้โรงเรียนเกิดความเสื่อมเสีย

๔. กระบวนการรับสมัคร

                   ๔.๑ ยื่นสมัครเรียนได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้

                             ๑) สมัครออนไลน์ผ่าน Application Form ที่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (https://la-orutis.dusit.ac.th/) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ๒) สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาคารละอออุทิศ (อาคาร ๓๑ ชั้น ๑) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

                   ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวนรับ ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

          ๔.๒ ชำระค่าธรรมเนียมสมัครเรียน ๔๐๐ บาท โดยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศจะนำส่งใบแจ้งชำระเงินไปยังอีเมลที่ทำการลงทะเบียนใน Application Form และให้ดำเนินการชำระเงินภายใน ๓ วันหลังได้รับใบแจ้งชำระเงิน

                   ๔.๓ โรงเรียนจะมีการประเมินความพร้อมนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีกำหนดการดังแนบท้ายประกาศ

๕. เอกสารสำหรับการมอบตัวนักเรียน

          ๕.๑ สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร                      จำนวน ๑ ชุด

                   ๕.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัคร        จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลของนักเรียนผู้สมัคร     จำนวน ๑ ชุด

          ๖. ช่องทางการติดต่อและเวลาทำการ

                   ๖.๑ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๕๕๙๐-๒ ทุกวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

                   ๖.๒  อีเมลโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ : la-orutis@dusit.ac.th

ใบสมัครเข้าศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ปีการศึกษา 2567  (กรุงเทพมหานคร)

Translate