หน้าแรก

ตารางกิจกรรม

ละอออุทิศ โรงเรียนแห่งความสุข

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม “ลอยกระทงxฮาโลวีน (ลอยกระทงในดงฮาโลวีน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการศึกษาประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรม “ลอยกระทงxฮาโลวีน (ลอยกระทงในดงฮาโลวีน) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามดีของไทย และเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของต่างชาติ โดยมี ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการเป็นประธานการเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรีไทยโดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา การประกวดการประดิษฐ์กระทงระดับชั้นปฐมวัย การประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษา การเล่านิทาน เกมการละเล่นของไทย การตอบคำถามชิงรางวัลที่เกี่ยวข้องกับประเพณี การเพ้นท์หน้าฮาโลวีน ซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการนำกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อนำไปลอยตามวิถีประเพณีของไทย

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศร่วมกับสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในวันที่ 8 -9 ตุลาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีโอกาสนำเสนอโครงงาน และจำหน่ายผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากโครงงานของนักเรียน โดยภายในโครงการได้จัดกิจกรรมดังนี้ – การนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.3 หน้าแถว – การนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.6 ผ่านสื่อออนไลน์ ช่องyoutubeของโรงเรียน – การเข้าฟังการนำเสนอโครงงานและตอบคำถามชิงรางวัล – การศึกษาข้อมูลจากบอร์ดนิทรรศการ – การเข้าฐานปฏิบัติการ 4 ฐาน

พิธีทำบุญคุณยายละออ หลิมเซ่งท่าย ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดพิธีทำบุญเพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณยายละออ หลิมเซ่งท่าย ผู้ที่มีคุณูปการต่อโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง เป็นประธานพิธีการจุดธูปเทียนและบูชาพระรัตนตรัย ร่วมกับคณะครู นักเรียน และคณะกรรมชมรมผู้ปกครองฯ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดประชุมผู้ปกครองประจำปี ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดประชุมผู้ปกครองประจำปี ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม การประชุมในครั้งนี้อธิการบดีได้กล่าวถึง ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยมีการถ่ายทอดสดไปยัง โรงเรียนสาธิตละออุทิศ จังหวัดลำปาง จังหวัดนครนายก และจังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่อง การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และยังมี การเสวนา หัวข้อ “ผู้ปกครองอยากรู้ คุณครูอยากบอก” ดำเนินรายการโดย ดร.พลอยทราย โอฮาม่า ตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมเสวนากับฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย และประถมศึกษา จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียน นำเสนอช่วงคุยชวนคิดหัวข้อ “ปรับวิธีเลี้ยงเปลี่ยนวิธีสอน” และลำดับสุดท้ายคุณชุติมา ทองสุกมาก ประธานชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พูดในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน”การประชุมครั้งนี้ผู้ปกครองทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี