โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศร่วมกับสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในวันที่ 8 -9 ตุลาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีโอกาสนำเสนอโครงงาน และจำหน่ายผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากโครงงานของนักเรียน
โดยภายในโครงการได้จัดกิจกรรมดังนี้
– การนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.3 หน้าแถว
– การนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.6 ผ่านสื่อออนไลน์ ช่องyoutubeของโรงเรียน
– การเข้าฟังการนำเสนอโครงงานและตอบคำถามชิงรางวัล
– การศึกษาข้อมูลจากบอร์ดนิทรรศการ
– การเข้าฐานปฏิบัติการ 4 ฐาน