ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการ Kid’s Camp 2022 วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 (กรุงเทพมหานคร)

                โครงการ Kid’s Camp 2022 เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการ       บูรณาการความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลจากภายนอกเฉพาะสาขา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ และซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ทำให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น และแสวงหาความรู้อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตัวเอง ส่งเสริมพัฒนาการทุก ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน พร้อมกับเสริมสร้างพัฒนาทักษะความพร้อมเชิงวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต เรียนรู้อย่างมีความสุข ต่อ ยอดแนวคิดให้กับเด็กในอนาคตต่อไป ระดับชั้นบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต   ระดับชั้นอนุบาล   ระดับชั้นประถมศึกษา   กิจกรรม Breakfast Club

WATTANAWUT CHANGCHANA

May 20, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการ Kid’s Camp 2022 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 (กรุงเทพมหานคร)

                โครงการ Kid’s Camp 2022 เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการ       บูรณาการความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลจากภายนอกเฉพาะสาขา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ และซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ทำให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น และแสวงหาความรู้อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตัวเอง ส่งเสริมพัฒนาการทุก ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน พร้อมกับเสริมสร้างพัฒนาทักษะความพร้อมเชิงวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต เรียนรู้อย่างมีความสุข ต่อ ยอดแนวคิดให้กับเด็กในอนาคตต่อไป ระดับชั้นบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต   ระดับชั้นอนุบาล   ระดับชั้นประถมศึกษา   กิจกรรม Breakfast Club

WATTANAWUT CHANGCHANA

May 18, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการ Kid’s Camp 2022 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 (กรุงเทพมหานคร)

               โครงการ Kid’s Camp 2022 เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการ       บูรณาการความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลจากภายนอกเฉพาะสาขา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ และซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ทำให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น และแสวงหาความรู้อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตัวเอง ส่งเสริมพัฒนาการทุก ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน พร้อมกับเสริมสร้างพัฒนาทักษะความพร้อมเชิงวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต เรียนรู้อย่างมีความสุข ต่อ ยอดแนวคิดให้กับเด็กในอนาคตต่อไป ระดับชั้นบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต   ระดับชั้นอนุบาล   ระดับชั้นประถมศึกษา   กิจกรรม Breakfast Club

WATTANAWUT CHANGCHANA

May 12, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการ Kid’s Camp 2022 วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 (กรุงเทพมหานคร)

              โครงการ Kid’s Camp 2022 เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการ       บูรณาการความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลจากภายนอกเฉพาะสาขา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ และซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ทำให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น และแสวงหาความรู้อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตัวเอง ส่งเสริมพัฒนาการทุก ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน พร้อมกับเสริมสร้างพัฒนาทักษะความพร้อมเชิงวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต เรียนรู้อย่างมีความสุข ต่อ ยอดแนวคิดให้กับเด็กในอนาคตต่อไป ระดับชั้นบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต   ระดับชั้นอนุบาล   ระดับชั้นประถมศึกษา   กิจกรรม Breakfast Club

WATTANAWUT CHANGCHANA

May 10, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการ Kid’s Camp 2022 วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2565 (กรุงเทพมหานคร)

              โครงการ Kid’s Camp 2022 เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการ       บูรณาการความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลจากภายนอกเฉพาะสาขา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ และซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ทำให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น และแสวงหาความรู้อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตัวเอง ส่งเสริมพัฒนาการทุก ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน พร้อมกับเสริมสร้างพัฒนาทักษะความพร้อมเชิงวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต เรียนรู้อย่างมีความสุข ต่อ ยอดแนวคิดให้กับเด็กในอนาคตต่อไป ระดับชั้นบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต   ระดับชั้นอนุบาล   ระดับชั้นประถมศึกษา   กิจกรรม Breakfast Club

WATTANAWUT CHANGCHANA

May 6, 2022

ประมวลภาพวันแรก โครงการ Kid’s Camp 2022 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 (กรุงเทพมหานคร)

        โครงการ Kid’s Camp 2022 เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการ       บูรณาการความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลจากภายนอกเฉพาะสาขา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ และซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ทำให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น และแสวงหาความรู้อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตัวเอง ส่งเสริมพัฒนาการทุก ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน พร้อมกับเสริมสร้างพัฒนาทักษะความพร้อมเชิงวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต เรียนรู้อย่างมีความสุข ต่อ ยอดแนวคิดให้กับเด็กในอนาคตต่อไป

WATTANAWUT CHANGCHANA

May 2, 2022

ประมวลภาพ กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับอนุบาลปีที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ วันที่ 11-12 เมษายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          นักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัวโดยเน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมของช่วงวัย และการปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมสู่การภาคเรียนปกติเมื่อเปิดภาคการศึกษาต่อไปได้อย่างมีความสุข แล้วพบกันเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 นะจ๊ะเด็ก ๆ

WATTANAWUT CHANGCHANA

April 12, 2022

ประมวลภาพ กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับอนุบาลปีที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ วันที่ 4-8 เมษายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          นักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัวโดยเน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมของช่วงวัย และการปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ส่งเสริมความคุ้นเคยกับเพื่อน ครู สถานที่ เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสม และพร้อมสู่การภาคเรียนปกติเมื่อเปิดภาคการศึกษาต่อไปได้อย่างมีความสุข

WATTANAWUT CHANGCHANA

April 8, 2022

ประมวลภาพวันแรก กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับอนุบาลปีที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

กิจกรรมปรับพื้นฐาน เป็นหลักสูตรการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้เข้ามาสู่สังคมใหม่ที่อาจจะแตกต่างไปจากเดิม แตกต่างจากชีวิตในวัยก่อนวัยเรียนหรือวัยอนุบาล นักเรียนจะได้เรียนรู้กับปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ ชีวิตความเป็นอยู่ คุณครู เพื่อนนักเรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวหรือการปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนมีครูชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมของช่วงวัย เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสม และพร้อมสู่การภาคเรียนปกติเมื่อเปิดภาคการศึกษาต่อไปได้อย่างมีความสุข โดยวันนี้เป็นวันแรกของการเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่สมัคร Breakfast Club นักเรียนจะได้รับประทานอาหารเช้า ทั้งอาหารไทยและนานาชาติสลับกันไป พร้อมการสนทนาพูดคุยกับครูชาวต่างชาติเพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จากนั้นนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนตามชั้น เพื่อปูพื้นฐานรายวิชา/กิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เหมาะสมและเป็นไปเพื่อความรู้และการใช้ชีวิตในโรงเรียนและสังคมอย่างมีความสุขต่อไป

WATTANAWUT CHANGCHANA

April 4, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงบัณฑิตตา จุลวงศาศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันแบดมินตันรายการ Web Junior Since Rank-21 #1 Badminton Tournament 2022 (2565) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามแบดมินตันธนวรรณ (ซอยสวนผัก 50)

          โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงบัณฑิตตา จุลวงศาศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว U10  ในการแข่งขันแบดมินตันรายการ Web Junior Since Rank-21 #1 Badminton Tournament 2022 (2565) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ สนามแบดมินตันธนวรรณ (ซอยสวนผัก 50)   ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://northbadminton.blogspot.com/2022/01/web-junior-since-rank-21-1-badminton.html

Sitanan Injang

March 29, 2022
1 2 14
Translate