la-orutis admin

October 24, 2023

la-orutis admin

October 18, 2023

la-orutis admin

October 18, 2023

la-orutis admin

October 16, 2023

la-orutis admin

October 16, 2023

la-orutis admin

October 7, 2023

la-orutis admin

October 7, 2023

la-orutis admin

September 25, 2023

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 11 – 15 กันยายน 2566 (กรุงเทพมหานคร)

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ วันที่ 11 – 15 กันยายน 2566 (กรุงเทพมหานคร) ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

la-orutis admin

September 18, 2023

la-orutis admin

September 18, 2023
1 2 3 30
Translate