กิจกรรม Suan Dusit October Camp 4 ต.ค. 2562

กิจกรรม windmill และ บ๊าย บาย นายพลาสติก เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว โดยนำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวในปัจจุบัน มาเป็นประเด็นในการสนทนาและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สังเกต สำรวจสื่อที่ครูจัดเตรียมไว้ จากนั้นจึงแนะนำให้นักเรียนนำพลาสติกหรือวัสดุใกล้ตัวมาออกแบบ ประดิษฐ์ของเล่นและนำมาเล่นร่วมกับเพื่อน ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของใกล้ตัวที่นำมาทำของเล่นง่าย ๆ ทดแทนการซื้อของเล่นชิ้นใหม่