กิจกรรม Suan Dusit October Camp 7 ต.ค. 2562

กิจกรรม My Toys และ กิจกรรม กีฬาแบบห่วง ๆ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และกระบวนการทำงานกลุ่ม โดยเริ่มจากการสังเกต สำรวจสิ่งของที่มีลักษณะตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น อุปกรณ์กีฬาที่มีลักษณะเป็นห่วง ของเล่นที่ทำจากพลาสติก/ไม้/กระดาษ จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มจึงเลือกอุปกรณ์ดังกล่าวมาออกแบบวิธีการเล่นใหม่ ซึ่งวิธีการที่ออกแบบอาจเป็นรูปแบบกีฬา เกม การเล่นแบบรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ จากนั้นจึงนำเสนอวิธีการเล่นที่ออกแบบ และนำมาเล่นร่วมกับเพื่อน