กิจกรรม Suan Dusit October Camp 8 ต.ค. 2562

กิจกรรม Sky High Jenga เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ มิใช่การเรียนรู้เรื่องค่าจำนวนตัวเลขเท่านั้น แต่นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการวัด และการแก้ปัญหา เริ่มจากการเล่นเกม Jenga เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองนำสิ่งของมาวางซ้อนกันให้มีระดับความสูงที่มากขึ้น จากนั้นนักเรียนจึงเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาคัดเลือกสิ่งและนำมาจัดวางให้สูงที่สุด โดยในการจัดวางต้องคำนึงถึงรูปร่าง น้ำหนักของสิ่งของด้วย กิจกรรม English is Fun ภาษาอังกฤษเพื่อความสนุก กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษ โดยการจับคู่เพื่อฝึกพูดประโยคสนทนาถาม- ตอบ สั้นๆ กับคู่สนทนาของตนเอง ตัวอย่างประโยค เช่น What is your name?, How old are you? , What’s your favorite color? ซึ่งลักษณะประโยคที่ใช้ในการสนทนาจะเน้นฝึกทักษะด้านการฟัง และการพูด วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานโดยผ่านการสนทนา การถามคำถามและการตอบคำถาม ทั้งกับครูผู้สอนและกับเพื่อนๆ ที่ร่วมเรียนอยู่ในชั้นเรียน