กิจกรรม Suan Dusit October camp 9 ต.ค. 2562

กิจกรรมสร้างสรรค์จาก Loose Parts และกิจกรรม Brush Art กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง เริ่มกิจกรรมโดยการนำสื่อที่สะท้อนให้เห็นความสวยงามของสิ่งต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพในหนังสือนิทาน ฯลฯ มาให้นักเรียนสำรวจ หรือเปิดโอกาสให้สำรวจธรรมชาติรอบตัว จากนั้นจึงเลือกนำวัสดุที่สำรวจมา สร้างสรรค์ผลงาน หรือเลือกนำวัสดุที่สำรวจมาทำเป็นพู่กัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง กิจกรรม English For Fun กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดำเนินการต่อจากบทเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมวันนี้นักเรียนจะฝึกแนะนำตัวเองในรูปแบบของการสนทนา จากนั้นเราจะอ่านหนังสือเรื่อง “The Gruffalo” โดย Julia Donaldson และร่วมกันพูดคุย รวมทั้งดูตัวอย่างของคำคล้องจอง และในช่วงท้ายของกิจกรรมนักเรียนได้มีโอกาสแสดงเรื่องราวความคิดผ่านภาพวาด Monsters