โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดอบรมให้คณะครูในหัวข้อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC )

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดอบรมให้คณะครูในหัวข้อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 19-20 ต.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดอบรมให้คณะครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์กรุงเทพฯ ,นครนายก,ลำปาง,วิทยาเขตสุพรรณบุรี และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา ในหัวข้อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC ) โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์ เตชะคุปต์ , รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ,รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ,รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา มาบรรยายให้ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป