การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online ตามนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ที่มุ่งเน้นให้ครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยมี ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้อบรมและจัดการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงสำหรับครู

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงสำหรับครู เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการแสดงงานวันละอออุทิศ โดยได้รับเกียรติจากคุณชินทยุต สังคเลิศ ที่ปรึกษาและผู้ออกแบบการแสดงของชมรมเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ SWAN TEAM มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ เป็นวิทยากร เมื่อ วันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่โรงยิม ชั้น 3 อาคารกลาง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยการอบรมในครั้งนี้ คณะครูได้รับความรู้พื้นฐานด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย เรียนรู้ท่าเต้นพื้นฐาน รวมถึงการวางแผนการทำงานร่วมกันก่อนถึงวันแสดงงานวันละอออุทิศ

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒศักยภาพครูในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน (Phenomenon based Learning)

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร พงศร มหาวิจิตร ผู้เชี่ยวด้านหลักสูตรและการสอน และผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย มาเป็นผู้ให้ความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยคณะครูผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสร่วมกันวิเคราะห์ปรากฎการณ์ ที่มีความเป็นปัจจุบันที่น่าสนใจ โดยบรูณาการศาสตร์ความรู้ทุกแขนงวิชา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างคำถามที่กระตุ้นให้เกิดทักษะกระบวนการคิดและสามารถต่อยอดเป็นโครงงานที่สะท้อนการเรียนรู้ได้

คณะครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเข้าร่วมกิจกรรม “ละอออุทิศ ร่วมคิด ร่วมสร้าง”

ในวันที่21 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กล่าวเปิดในหัวข้อ เส้นทางร่วมสร้างร่วมคิด จากนั้น ชมวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เวที SWOT กิจกรรม Focus Group ก้าวไปบนเส้นทางละอออุทิศ ร่วมคิดร่วมสร้างโดยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศศูนย์กรุงเทพ นครนายก ลำปาง และวิทยาเขตสุพรรณบุรี