นิทรรศการ PLC ละอออุทิศ “โรงเรียนแห่งความสุข”

นิทรรศการ PLC ละอออุทิศ “โรงเรียนแห่งความสุข” วันที่ 24 – 25 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Translate