ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ” เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบหมายให้ ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง เป็นประธานการประชุม โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.สุพิน บุญชูวงศ์ รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์ ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง คณะผู้บริหารจาก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จังหวัดลำปาง นครนายก และสุพรรณบุรี รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครอง ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 และแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 ของทุกโรงเรียน ณ ศาลาชื่นอารมณ์ เวลา 09.30 -12.00 น.

« of 2 »
Translate