นักเรียนชั้นป.1 ทัศนศึกษามิวเซียมสยาม

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ มิวเซียมสยาม เพื่อศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ เรื่องประวัติความสำคัญ ความเป็นมา ประเพณี-วัฒนธรรม ของชาติไทย และได้ไปเยี่ยมชมสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีสนามไชย ซึ่งถือว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

« of 3 »
Translate