โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยกำหนดการดำเนินงานระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 เพื่อเตรียมการเปิดเรียน on-site ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 (ภาพข่าว วันที่ 19 มกราคม 2565)

        โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อ้างอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) จึงได้ดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 เพื่อเตรียมการเปิดเรียน on-site ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565ภาพข่าว: วันที่ 19 มกราคม 2565

Sitanan Injang

January 19, 2022

Sitanan Injang

January 18, 2022

Sitanan Injang

January 18, 2022

Sitanan Injang

January 14, 2022

Sitanan Injang

January 14, 2022

Sitanan Injang

January 14, 2022

รายงานการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุสถานการณ์โควิด 19 ของ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2564

          จากการเกิดสถานการณ์โควิด 19 ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ ดังนี้          1. ประกาศให้บุคลากร Work for home ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2565 และตรวจ ATK ทุกท่าน โดยดำเนินการตรวจ 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 และ ครั้งที่ 2 ก่อนเข้าปฏิบัติงานไม่เกิน 12 ชั่วโมง และส่งผลผ่านระบบ ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ทั้งนี้ โรงเรียนจัดสรรให้บุคลากรที่ไม่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับการให้บริการเข้าปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 11 – […]

Sitanan Injang

January 14, 2022

Sitanan Injang

January 13, 2022

ประกาศจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบและขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจ ATK (กรุงเทพมหานคร)

📍ประกาศจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.เรียน ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) ทางโรงเรียนขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบและขอความอนุเคราะห์ดำเนินการดังนี้     1. เพื่อความปลอดภัย ทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองตรวจ ATK เด็กที่เข้าเรียนออนไซต์อีกครั้งภายในวันที่ 13 มกราคม 2565 และส่งผลมายังระบบ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejdyB5uBlUCW8rvCVLw4kgTm4S8BHJQuRF_1VIW5IW5kU2tw/viewform ทั้งนี้โรงเรียนได้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว     2.จากการประเมินสถานการณ์ในขณะนี้ คาดว่าจะเปิดออนไซต์ได้ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 (ยกเว้นห้อง อ.2/6 และ ป.4/2)ทั้งนี้หากผู้ปกครองมีความกังวลใจ สามารถส่งใบคำร้องขอปรับระบบการเรียนจากออนไซต์เป็นออนไลน์ได้ สามารถดาวน์โหลดคำร้องที่ https://la-orutis.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/แบบคำร้องทั่วไป.pdf และส่งทาง Line official แต่ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการห้องเรียนและเนื้อหาการเรียน หากเปลี่ยนแปลงเป็นเรียนระบบออนไลน์แล้ว ขอให้เรียนในระบบออนไลน์จนถึงสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2564     3.หากผู้ปกครองไม่สามารถหาชุดตรวจ ATK ได้ ทางโรงเรียนได้จัดหา ATK ชนิดตรวจน้ำลายเพื่อจำหน่ายให้ผู้ปกครองในราคาชุดละ 100 บาท สามารถซื้อได้ที่สำนักงานโรงเรียนฯ    […]

Sitanan Injang

January 12, 2022

ประชาสัมพันธ์โครงการปันน้ำใจ จากใจชาวละออ ขอเชิญชวนบุคลากร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ที่สนใจบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนวัดกอไผ่และชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กำลังประสบวิกฤตภัยน้ำท่วม ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2565

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดทำโครงการปันน้ำใจ จากใจชาวละออ เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส รู้จักเสียสละแก่ประโยชน์ส่วนรวมและสร้างประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จึงขอเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนคุณครู บุคลากร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ร่วมกันบริจาคของอุปโภคบริโภค ของใช้จำเป็น เสื้อผ้า ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่คาดว่าเป็นประโยนช์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดกอไผ่และชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กำลังประสบวิกฤตภัยน้ำท่วมในขณะนี้ โดยมีเงื่อนไขการรับของบริจาคดังนี้ หากเป็นสิ่งของใช้แล้ว ต้องเป็นสิ่งของที่ยังใช้งานได้ ไม่อยู่ในสภาพที่ชำรุดเสียหาย และทำความสะอาดสิ่งของให้เรียบร้อย พร้อมนำมาบริจาคแก่โรงเรียน สามารถนำส่งสิ่งของต่าง ๆ ที่ต้องการบริจาคได้ที่สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ทั้งที่กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์นอกที่ตั้งนครนายก ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-244-5590 หรือ Line official: @laorutis (กรุงเทพมหานคร)โทร. 083-846-0363 หรือ […]

Sitanan Injang

January 11, 2022
1 2 34
Translate