Sitanan Injang

August 1, 2021

Sitanan Injang

July 30, 2021

Sitanan Injang

July 26, 2021

Sitanan Injang

July 23, 2021

โครงการนำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษาของ สสวท.(New Normal Education) สำหรับเสริมความรู้ เพื่อการเรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา

โครงการสอนออนไลน์ Project 14 Project 14 เป็นโครงการนำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษาของ สสวท. (New Normal Education) ที่การเรียนรู้ไม่ได้จำเป็นเพียงแค่ในห้องเรียน แต่สามารถเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ผู้เรียนเลือกหรือกำหนด Project 14 เป็นบทเรียนออนไลน์ซึ่งประกอบด้วยวีดิทัศน์การสอนเพื่อส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ใหม่ที่ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ตรงตามหลักสูตร เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ หรือทบทวนบทเรียน นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังสามารถใช้แหล่งเรียนรู้นี้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน   เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ที่   https://proj14.ipst.ac.th/

Sitanan Injang

July 23, 2021

ภาพบรรยายกาศ Behind the scene การสานชะลอม จากการร่วมแรงร่วมใจระหว่างโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ หอมขจรฟาร์ม และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2564

Lime story…a good wish from our farm to our students             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ริเริ่มปลูกมะนาว โดยท่านอธิการบดีได้ส่งพันธุ์มะนาวดี ๆ มาให้ปลูก เช่น พันธุ์ทูลเกล้าและพันธุ์แป้นพิจิตร  ต่อมาหอมขจรฟาร์ม ได้ปลูกมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตรเพิ่มอีก 1 สวน ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ได้แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อร่วมกันดูแลมะนาว ท่านละ 1 ต้น             เมื่อมะนาวออกผล โรงเรียนจึงมีแนวคิดส่งผลผลิตจากฟาร์มไปให้เด็ก ๆ ที่บ้าน แทนความหวังดีและความคิดถึง โดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ได้นำใบมะพร้าวที่มีอยู่ภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี มาจักสานเป็นภาชนะใส่มะนาวในลักษณะรูปแบบของชะลอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจักสานที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยมาอย่างยาวนาน ชะลอมจากใบมะพร้าวถือเป็นการนำวัสดุที่หาง่ายใกล้ตัวมาใช้ ขั้นตอนการเตรียมใบมะพร้าวไม่ยุ่งยากสามารถหาได้ง่ายกว่าตอก แต่ด้วยอายุการเก็บรักษาที่สั้น เหมาะสำหรับการประดิษฐ์ชิ้นงานเพื่อใช้งานเลย สามารถนำไปออกแบบเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการฝึกกล้ามเนื้อมือ ฝึกสมาธิ และนำไปต่อยอดสร้างเป็นรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี ที่มา: สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี    

Sitanan Injang

July 16, 2021

Sitanan Injang

July 16, 2021

Sitanan Injang

July 15, 2021

ภาพเบื้องหน้า-เบื้องหลัง การจัดเตรียมและส่งมอบ หนังสือ/อุปกรณ์การเรียนในรูปแบบ Drive-thru ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

               ชมภาพเบื้องหน้า-เบื้องหลัง การจัดเตรียมและส่งมอบ หนังสือ/อุปกรณ์การเรียนในรูปแบบ Drive-thru ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยคณะครูและบุคลากร โรงเรียนสาธิตละออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำวันศุกร์ที่ 14 พ.ค. 2564  

Sitanan Injang

May 15, 2021
1 2 3 9
Translate