ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยร่วมทำแบบสอบถาม การเข้าร่วมกิจกรรม After School

Click เพื่อทำแบบสอบถาม Suan Dusit The Open ร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดหลักสูตรหลังเลิกเรียนสำหรับเด็ก (After school) เวลากิจกรรม 15.30 – 16.30 น. (วันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สถานที่ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2564 จะเปิดรับสมัครเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลเท่านั้น เพื่อลดภาระผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับบุตรหลานได้ก่อนเวลา 16.30 น. สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มีการขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในเวลาปกติ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.10น. เพื่อเป็นการชดเชยเนื่องจากการหยุดเรียนในเดือนมกราคม 2564 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ต้องยืดเวลาเรียนปกติไปจนถึงเวลา 16.10 น. ของทุกวัน มีผลทำให้ไม่สามารถเรียนในหลักสูตรหลังเลิกเรียนสำหรับเด็ก (After school) ได้ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จะดำเนินการคืนเงินสำหรับผู้ปกครองที่ชำระค่าเรียนเป็นรายเทอมในเดือนที่ไม่สามารถเรียนได้ โดยจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป ขอความกรุณาผู้ปกครองตอบแบบสอบถามนี้ หากมีความประสงค์จะให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรม After […]

sathit titsisaeng

February 1, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โปรดทำการบันทึกข้อมูลการรายงานตัว และทำการจองเวลานัดหมาย ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา16.30 น. 

Pairachnop Viriyavorakul

December 9, 2020

นัดหมายวันรายงานตัวและชำระเงิน (นักเรียนใหม่) ปีการศึกษา 2564

ระบบจองเวลานัดหมาย วันรายงานตัวและชำระเงิน(นักเรียนใหม่)ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 21 ธ.ค.2563 หรือ 22 ธ.ค.2563 เวลา 9:00 น.-16:00 น. โปรดทำการบันทึกข้อมูลการรายงานตัว และทำการจองเวลานัดหมาย ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา16.30 น. หมายเหตุ : ผู้ปกครองจำเป็นต้องเตรียมสำเนาทะเบียนรถ เงินบำรุงการศึกษา มาพร้อมกับนักเรียน เพื่อรายงานตัว

Pairachnop Viriyavorakul

December 3, 2020
1 2 9