Sitanan Injang

July 22, 2021

ภาพบรรยายกาศ Behind the scene การสานชะลอม จากการร่วมแรงร่วมใจระหว่างโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ หอมขจรฟาร์ม และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2564

Lime story…a good wish from our farm to our students             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ริเริ่มปลูกมะนาว โดยท่านอธิการบดีได้ส่งพันธุ์มะนาวดี ๆ มาให้ปลูก เช่น พันธุ์ทูลเกล้าและพันธุ์แป้นพิจิตร  ต่อมาหอมขจรฟาร์ม ได้ปลูกมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตรเพิ่มอีก 1 สวน ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ได้แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อร่วมกันดูแลมะนาว ท่านละ 1 ต้น             เมื่อมะนาวออกผล โรงเรียนจึงมีแนวคิดส่งผลผลิตจากฟาร์มไปให้เด็ก ๆ ที่บ้าน แทนความหวังดีและความคิดถึง โดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ได้นำใบมะพร้าวที่มีอยู่ภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี มาจักสานเป็นภาชนะใส่มะนาวในลักษณะรูปแบบของชะลอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจักสานที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยมาอย่างยาวนาน ชะลอมจากใบมะพร้าวถือเป็นการนำวัสดุที่หาง่ายใกล้ตัวมาใช้ ขั้นตอนการเตรียมใบมะพร้าวไม่ยุ่งยากสามารถหาได้ง่ายกว่าตอก แต่ด้วยอายุการเก็บรักษาที่สั้น เหมาะสำหรับการประดิษฐ์ชิ้นงานเพื่อใช้งานเลย สามารถนำไปออกแบบเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการฝึกกล้ามเนื้อมือ ฝึกสมาธิ และนำไปต่อยอดสร้างเป็นรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี ที่มา: สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี    

Sitanan Injang

July 16, 2021

Sitanan Injang

July 16, 2021

Sitanan Injang

July 15, 2021

Sitanan Injang

June 29, 2021

Sitanan Injang

June 21, 2021

Sitanan Injang

June 20, 2021
1 2 4
Translate