รับสมัคร 2565

Appilcation-form

 

อัตราค่าเล่าเรียน

ระดับอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565

รวมค่าใช้จ่ายสุทธิ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565                   จำนวน 48,600 บาท

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565                   จำนวน 36,000 บาท

หลักฐานในการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร ของนักเรียน
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน

 1. ผู้ปกครองยื่นใบสมัคร และนำนักเรียนมาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ทางโรงเรียนกำหนด
 2. ทางโรงเรียนจะสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และนักเรียน (ยังไม่กำหนด)
 3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ (ยังไม่กำหนด)
 4. ประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ (ยังไม่กำหนด)
 5. ชำระค่าเล่าเรียน (ยังไม่กำหนด)

ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน

ภาคเรียนที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 กุมภาพันธ์

*เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ข้อมูลจึงเป็นไปตามประกาศสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565

รวมค่าใช้จ่ายสุทธิ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565                   จำนวน 48,000 บาท

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565                   จำนวน 36,500 บาท

หลักฐานในการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร ของนักเรียน
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน

 1. ทางโรงเรียนจะคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และนักเรียน
 2. ผู้ปกครองยื่นใบสมัคร และนำนักเรียนมาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ทางโรงเรียนกำหนด

ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน

ภาคเรียนที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 กุมภาพันธ์

*เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ข้อมูลจึงเป็นไปตามประกาศสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น

Translate