แจ้งการจัดการปัญหาการระบาดของยุง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ บริเวณห้องเรียนอาคาร 5 ชั้น 1 และ วิจิตรอาคารชั้น 1 (กรุงเทพมหานคร)

           จากการแจ้งปัญหาการระบาดของยุง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ บริเวณห้องเรียนอาคาร 5 ชั้น    1 และวิจิตรอาคารชั้น 1 จึงดำเนินการ ดังนี้
  1. ประสานงานทีมงานที่เกี่ยวข้องในการปิดช่องว่างระหว่างพื้นและประตูบริเวณอาคาร 5 ชั้น 1 ทั้ง 2 ห้อง
  2. จัดหาและติดตั้งเครื่องดักยุง จำนวน 6 เครื่อง ในพื้นที่ ดังนี้
      2.1 อาคาร 5 ชั้น 1 บ้านสาธิต 2 ห้อง รวม 2 เครื่อง
      2.2 อาคารวิจิตรอาคาร ชั้น 1 ห้อง 211 212 และ 213 รวม 3 เครื่อง
      2.3 ละออสแน็ค จำนวน 1 เครื่อง
  3. อบละอองป้องกันยุง และใส่ทรายอะเบทบริเวณโดยรอบอาคารทั้งหมด
Translate