ประชาสัมพันธ์โครงการปันน้ำใจ จากใจชาวละออ ขอเชิญชวนบุคลากร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ที่สนใจบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนวัดกอไผ่และชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กำลังประสบวิกฤตภัยน้ำท่วม ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2565

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดทำโครงการปันน้ำใจ จากใจชาวละออ เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส รู้จักเสียสละแก่ประโยชน์ส่วนรวมและสร้างประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จึงขอเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนคุณครู บุคลากร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ร่วมกันบริจาคของอุปโภคบริโภค ของใช้จำเป็น เสื้อผ้า ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่คาดว่าเป็นประโยนช์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดกอไผ่และชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กำลังประสบวิกฤตภัยน้ำท่วมในขณะนี้ โดยมีเงื่อนไขการรับของบริจาคดังนี้

  1. หากเป็นสิ่งของใช้แล้ว ต้องเป็นสิ่งของที่ยังใช้งานได้ ไม่อยู่ในสภาพที่ชำรุดเสียหาย และทำความสะอาดสิ่งของให้เรียบร้อย พร้อมนำมาบริจาคแก่โรงเรียน
  2. สามารถนำส่งสิ่งของต่าง ๆ ที่ต้องการบริจาคได้ที่สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ทั้งที่กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์นอกที่ตั้งนครนายก ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-244-5590 หรือ Line official: @laorutis (กรุงเทพมหานคร)
โทร. 083-846-0363 หรือ Line official: @laorutis.suphan (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
โทร. 037-316-108 หรือ สแกน QR Code Line official : Nakhon Nayok (ศูนย์นอกที่ตั้งนครนายก)

Translate