โครงการจิตอาสา 2565 (สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา)

      โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดทำโครงการกิจกรรมอาสา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์ เรียนรู้การทำงานจริง โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรม อาทิ กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา พี่เล่านิทานให้น้องฟัง ส่งนักเรียนเข้าชั้นเรียน (ช่วงเช้า) นำกายบริหาร ดูแลวินัยกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ รดน้ำต้นไม้ฯลฯ ภายใต้การอำนวยความสะดวกของบุคลากรภายใน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

    วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนภายนอกได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

2. เพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนต่างวัย

3. เพื่อฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

4. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม

      การรับสมัคร 

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป (สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก)

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตร รวมถึงได้รับสวัสดิการอาหารกลางวันฟรี 

Translate