ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม Dress up as a superhero and play language games ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

               วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดกิจกรรมพิเศษในธีม Dress up as a superhero and play language games โดยให้เด็กสมมุติตนเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่ และแต่งกายด้วยชุดที่ตนเองออกแบบ พร้อมเข้าร่วมเล่นเกมภาษาแต่ละด่านเพื่อพิชิตภารกิจร่วมกับเพื่อนในห้องเรียน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร เชาวน์ปัญญาในเด็กปฐมวัย มีไหวพริบ มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีความสามารถในการใช้ความจำ รวมถึงความสามารถในการปรับตัว และอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข                ภาพบรรยากาศกิจกรรมนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 28, 2022

แนวทางการทำความสะอาดของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

            โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับงานอนามัยและสุขาภิบาล กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีแนวทางในการทำความสะอาดอาคารสถานที่และห้องเรียนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ดังนี้                      1.  ทำความสะอาดพื้น และพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ทุกวัน อย่างน้อยวันละสองครั้ง โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคนสัมผัส เช่น ราวบันได โต๊ะอาหาร อุปกรณ์กีฬา ที่จับประตูหน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น                      2.  มีการระบายอากาศห้องเรียน โดยการเปิดประตู ให้อากาศได้ไหลเวียนระหว่างวัน เช่น ตอนพักกลางวัน เวลา 11.30 […]

Phatchanisa Chaisuksuwan

June 28, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 27, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

               ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม    ระดับชั้นบ้านหนูน้อย   ระดับชั้นบ้านสาธิต   ระดับชั้นอนุบาล 1   ระดับชั้นอนุบาล 2   ระดับชั้นอนุบาล 3   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กิจกรรม Breakfast Club   กิจกรรม After School

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 24, 2022

ประมวลภาพมาตรการกำจัดยุงอย่างเร่งด่วน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

               โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมมือกับกองอาคารและสถานที่ มีมาตรการในการกำจัดยุง เพื่อควบคุมการเกิดโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุจากยุงลายเป็นพาหะเป็นประจำทุกเดือน มีวิธีการดังนี้               1. การฉีดพ่นสารเคมีแบบละอองน้ำภายในสำนักงานและห้องเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565)               2. การฉีดพ่นสารเคมีแบบควัน ในช่วงเวลากลางคืน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565)               3. โรยทรายอะเบทในจุดที่มีน้ำขัง        […]

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 24, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 23, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม FASHION SHOW ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

              วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดกิจกรรมพิเศษในธีม FASHION SHOW ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Learning Journey โดยได้รับเกียรตินางแบบรุ่นเยาว์ จาก Muse by Metinee สถาบันสอนบุคลิกภาพ โดยคุณลูกเกด เมทีนี กิ่งโพยม มาร่วมสร้างสีสัน และให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเดินแบบสำหรับเด็ก โดยนักเรียนจะได้ฝึกเดินแบบในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถกระตุ้นการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์                ภาพบรรยากาศกิจกรรมนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 23, 2022

รายการอาหารกิจกรรม Breakfast Club ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (กรุงเทพมหานคร)

ตารางรายชื่อครูชาวต่างชาติประจำวัน เพื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Breakfast Club ได้ร่วมฝึกสนทนาและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ ส่งเสริมการกล้าพูด กล้าแสดงออก และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 20, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม    ระดับชั้นบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต   ระดับชั้นอนุบาล   ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น   ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย   กิจกรรม Breakfast Club   กิจกรรม After School

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 17, 2022
1 2 20
Translate