บริการ Lost❌ and Found✅

ขอให้ผู้ปกครองช่วยตรวจสอบสิ่งของที่เด็กๆลืมไว้ และติดต่อขอรับคืนที่ห้องสำนักงานโรงเรียน
ภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
หลังจากนั้นทางโรงเรียนจะขอนำของทั้งหมดไปบริจาคเพื่อเกิดประโยชน์ต่อไป

** Updated เพิ่มเติม (11/11/2022) **

Translate