ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 12-16 กันยายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WATTANAWUT CHANGCHANA

September 16, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 23, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 10, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

May 31, 2022

คำถามที่พบบ่อย (Frequently asked questions: FAQs) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

                 ทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) ได้ลิสต์รายการคำถามที่พบบ่อย (Frequently asked questions: FAQs) เพื่อให้ผู้ปกครองได้ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ไว้ดังนี้ **สำหรับตารางเรียน ครูประจำชั้นจะเผยแพร่ผ่าน MS Teams** เส้นทางการเดินรถ เข้า-ออก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ แผนผังมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   แผนผังห้องเรียน

WATTANAWUT CHANGCHANA

May 26, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

April 28, 2022

ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-11.00 น. สำหรับระดับปฐมวัย (บ้านหนูน้อย บ้านสาธิต อนุบาลปีที่ 1-3)Zoom Meeting ID: 949 0108 6256 https://dusit-ac-th.zoom.us/j/94901086256 สำหรับระดับประถมศึกษาZoom Meeting ID: 989 9117 4074 https://dusit-ac-th.zoom.us/j/98991174074 หมายเหตุ: ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในหลายระดับชั้น สามารถเลือกเข้าร่วมการปฐมนิเทศระดับใดระดับหนึ่งตามลิ้งก์ด้านบน เนื่องจากเป็นการปฐมนิเทศร่วมกัน และมีเนื้อหาเดียวกัน ทางโรงเรียนได้แบ่งเป็น 2 ช่องทาง เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศได้อย่างเพียงพอ

WATTANAWUT CHANGCHANA

April 19, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

April 5, 2022

Sitanan Injang

March 29, 2022
1 2 5
Translate