ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโครงการ Summer Camp 2024 (ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2567) *Engilsh-Thai Program*

สนใจเข้าร่วมโครงการ Summer Camp 2024รายละเอียดและลงทะเบียน คลิก https://forms.gle/nF5wX6K5zd1kFUAP8 ช่องทางการชำระเงิน – สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สามารถชำระเงินได้ที่ระบบ E-pay La-or (จะขึ้นให้ชำระเงินในระบบหลังจาก 1 วันที่ทำการลงทะเบียน) หรือ ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาคาร 31 ชั้น 1 เวลา  07.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ – สำหรับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ สามารถชำระเป็น “เงินสด” เท่านั้น ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาคาร 31 ชั้น 1 เวลา 07.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ สามารถติดต่อได้ที่โทร. 02 244 5590 หรือ สำนักงานโรงเรียนระบบ E-mail โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ : la-orutis@dusit.ac.th Summer Camp 2024 ช่วงที่ 1 […]

la-orutis admin

March 11, 2024

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการ Cyber Scout เป็นตัวแทนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร

     โครงการสนับสนุนและส่งเสริมลูกเสือไซเบอร์ปกป้องเด็กและเยาวชน หรือ Cyber Scout มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีและไซเบอร์ ด้วยการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชน สร้างความตระหนักรู้ การมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันสื่อและภัยออนไลน์ ให้แก่อาสาลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout)ที่มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันภัยออนไลน์ เพื่อสร้างสถานศึกษาและชุมชนที่ปลอดภัยจากภัยไซเบอร์ ภายใต้แนวคิด 3S ได้แก่ Safe Stop และ Smart เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น.สมัครได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/1Gr25A4Vhewkt83U-o18P52ldXZTh9IKdPNnwaOb0ynE/edit

la-orutis admin

March 7, 2024

ประมวลภาพกิจกรรม พี่แนะแนวน้อง คุยกันภาษาเด็ก วันที่ 5 มกราคม 2567

     เนื่องจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ฝ่ายแนะแนวตระหนักถึงความสำคัญการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ร่วมถึงการปรับตัว เพื่อให้รุ่นพี่ที่กำลังเรียนระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงต่าง ๆและที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว กลับมาแนะแนวศึกษาต่อให้น้อง เพื่อชี้ช่องทาง เทคนิควิธีต่างๆ และเพื่อกระตุ้นให้น้องมีกำลังใจในการอ่านหนังสือ ลดภาวะความกังวล ลดภาวะความกังวล มีเป้าหมาย และ สามารถเลือกแนวทางการศึกษา ได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถทางสติปัญญา ความถนัด ความสนใจ     ทั้งนี้เพื่อตัวอย่างที่ดีที่มีค่าจากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง เพราะรุ่นพี่สามารถแนะนำสภาพแวดล้อมหลักสูตร ห้องเรียนที่เหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียนรุ่นน้อง

la-orutis admin

January 9, 2024

ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้ปกครองนักเรียน งดการเรียนการสอน After School

งดการเรียนการสอน After School ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566ผู้ปกครองสามารถรับนักเรียนได้ตามเวลาที่กำหนดดังนี้บ้านหนูน้อย-บ้านสาธิต สามารถรับได้เวลา 14.45 น.อนุบาลปีที่ 1-3 สามารถรับได้เวลา 15.00 น.ประถมศึกษาปีที่ 1-4 สามารถรับได้เวลา 15.30 น.ประถมศึกษาปีที่ 5-6 สามารถรับได้เวลา 15.10 น.

la-orutis admin

December 21, 2023

แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดโครงการกีฬาสีสาธิตละอออุทิศขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนารอบด้าน มีระเบียบวินัย สมัครสมานสามัคคี รับผิดชอบ เสียสละ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร มีการกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสีในวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

la-orutis admin

December 14, 2023

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 บ้านหนูน้อย บ้านสาธิต อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

อัตราค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. ๒๕๖๗ อัตราค่าธรรมเนียม ระดับชั้นบ้านหนูน้อย-บ้านสาธิต พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อัตราค่าธรรมเนียม ระดับชั้นอนุบาล ๑-๒-๓ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อัตราค่าธรรมเนียม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒-๓ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อัตราค่าธรรมเนียม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕-๖ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

la-orutis admin

December 12, 2023

ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต อนุบาลปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน   ขั้นตอนการพิมพ์ใบมอบตัวนักเรียน   คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ     บัตรจอดรถสำหรับผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียน

la-orutis admin

December 6, 2023

ประชาสัมพันธ์ที่จอดรถ ในวันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

สถานที่จอดรถวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 1. ลานจอดรถอาคาร 4 จอดได้ 10 คัน2. ที่จอดรถอาคาร 11 จอดได้ 12 คัน3. ที่จอดรถอาคาร 12 ชั้น 2 จอดได้ 40 คัน ***เฉพาะผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียน ในวันสอบสัมภาษณ์***หากผู้ปกครองประสงค์จอดรถภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ปกครองกรุณาปริ้นบัตรจอดรถติดรถ ณ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 (วันสอบสัมภาษณ์)

la-orutis admin

November 24, 2023
1 2 10
Translate