ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการ Breakfast Club ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (กรุงเทพมหานคร)

   ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการ Breakfast Club ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (ตั้งแต่วันที่ 15 – 20  พฤษภาคม 2567)  ภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด Breakfast Club ของนักเรียนในทุกระดับชั้น อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดบริการ Breakfast Club ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Translate