โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยกำหนดการดำเนินงานระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 เพื่อเตรียมการเปิดเรียน on-site ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 (ภาพข่าว วันที่ 19 มกราคม 2565)

        โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อ้างอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) จึงได้ดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 เพื่อเตรียมการเปิดเรียน on-site ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565ภาพข่าว: วันที่ 19 มกราคม 2565

Sitanan Injang

January 19, 2022

Sitanan Injang

January 18, 2022

Sitanan Injang

January 18, 2022

Sitanan Injang

January 14, 2022

Sitanan Injang

January 14, 2022

Sitanan Injang

January 14, 2022

รายงานการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุสถานการณ์โควิด 19 ของ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2564

          จากการเกิดสถานการณ์โควิด 19 ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ ดังนี้          1. ประกาศให้บุคลากร Work for home ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2565 และตรวจ ATK ทุกท่าน โดยดำเนินการตรวจ 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 และ ครั้งที่ 2 ก่อนเข้าปฏิบัติงานไม่เกิน 12 ชั่วโมง และส่งผลผ่านระบบ ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ทั้งนี้ โรงเรียนจัดสรรให้บุคลากรที่ไม่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับการให้บริการเข้าปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 11 – […]

Sitanan Injang

January 14, 2022

ประกาศจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบและขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจ ATK (กรุงเทพมหานคร)

📍ประกาศจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.เรียน ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) ทางโรงเรียนขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบและขอความอนุเคราะห์ดำเนินการดังนี้     1. เพื่อความปลอดภัย ทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองตรวจ ATK เด็กที่เข้าเรียนออนไซต์อีกครั้งภายในวันที่ 13 มกราคม 2565 และส่งผลมายังระบบ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejdyB5uBlUCW8rvCVLw4kgTm4S8BHJQuRF_1VIW5IW5kU2tw/viewform ทั้งนี้โรงเรียนได้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว     2.จากการประเมินสถานการณ์ในขณะนี้ คาดว่าจะเปิดออนไซต์ได้ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 (ยกเว้นห้อง อ.2/6 และ ป.4/2)ทั้งนี้หากผู้ปกครองมีความกังวลใจ สามารถส่งใบคำร้องขอปรับระบบการเรียนจากออนไซต์เป็นออนไลน์ได้ สามารถดาวน์โหลดคำร้องที่ https://la-orutis.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/แบบคำร้องทั่วไป.pdf และส่งทาง Line official แต่ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการห้องเรียนและเนื้อหาการเรียน หากเปลี่ยนแปลงเป็นเรียนระบบออนไลน์แล้ว ขอให้เรียนในระบบออนไลน์จนถึงสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2564     3.หากผู้ปกครองไม่สามารถหาชุดตรวจ ATK ได้ ทางโรงเรียนได้จัดหา ATK ชนิดตรวจน้ำลายเพื่อจำหน่ายให้ผู้ปกครองในราคาชุดละ 100 บาท สามารถซื้อได้ที่สำนักงานโรงเรียนฯ    […]

Sitanan Injang

January 12, 2022

Sitanan Injang

January 10, 2022

Sitanan Injang

January 10, 2022
1 2 11
Translate