โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นำร่องจัดฝึกอบรม Coding ให้กับครูปฐมวัย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดโครงการนำร่องฝึกอบรมครูปฐมวัย  ในหัวข้อ “โค้ดดิ้ง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21”  ณ ห้อง Smart classroom โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเป็นแนวทางสำหรับการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริหารสมองทั้งสองด้าน ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนรู้ 2 รูปแบบด้วยกันคือ กิจกรรมโค๊ดดิ้งส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Unplugged และเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey  

Pairachnop Viriyavorakul

September 12, 2019

นักเรียนชั้นป.5 ทัศนศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา ณ พระราชวังสนามจันทร์และองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกสถานที่เรื่อง ประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญของไทยในสมัยก่อน โดยนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความสำคัญของ พระราชวังสนามจันทร์ พระปฐมเจดีย์ และได้ไปเยี่ยมชมและถ่ายภาพที่ “ชมเฌย” (The Memory of Gallery) สถานที่จำลองบรรยากาศเก่าๆ ของร้านค้า ตึกรามบ้านช่อง สไตล์คลาสสิค ของไทยในสมัยก่อน

Pairachnop Viriyavorakul

September 2, 2019

พิธีมอบดาวเด็กดี ปี 2562 คุณธรรมด้านความกตัญญู

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดพิธีมอบดาวเด็กดีให้แก่นักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – อนุบาลปีที่ 3 ในคุณธรรมด้านความกตัญญู โดยมีครูน้ำเพชร์ ทรายแก้วเป็นผู้เล่านิทานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความกตัญญูและมีตัวแทนคุณครูมามอบดาวเด็กดีให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

Pairachnop Viriyavorakul

August 30, 2019

นักเรียนชั้นป.4 ทัศนศึกษา หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกสถานที่เรื่อง วิถีชีวิตของชาวไทยในสมัยก่อน โดยนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความสำคัญและชมการแสดงของควาย การทดลองทำขนมครกโบราณ การเรียนรู้วิธีการโม่และตำข้าว และได้เรียนรู้การปฏิบัติไถนาด้วยควาย และการหว่านเมล็ดข้าว ดำนาข้าวในแปลงนาสาธิต

Pairachnop Viriyavorakul

August 28, 2019

นักเรียนชั้นป.3 ทัศนศึกษาป่าชายเลน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ ป่าชายเลน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกสถานที่ เรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยนักเรียนได้เรียนรู้และทดลองทำผ้ามัดย้อม ทำขนมนิรันดร (ขนมจาก) และร่วมปลูกต้นโกงกางในป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

Pairachnop Viriyavorakul

August 21, 2019

นักเรียนชั้นป.2 ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาคารจามจุรีสแควร์ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกสถานที่ เรื่องวิทยาศาสตร์รอบตัว โดยนักเรียนได้เรียนรู้และทำการทดลอง ประดิษฐ์ สร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ด้วยตนเอง

Pairachnop Viriyavorakul

August 16, 2019

นักเรียนชั้นป.1 ทัศนศึกษามิวเซียมสยาม

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ มิวเซียมสยาม เพื่อศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ เรื่องประวัติความสำคัญ ความเป็นมา ประเพณี-วัฒนธรรม ของชาติไทย และได้ไปเยี่ยมชมสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีสนามไชย ซึ่งถือว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

Pairachnop Viriyavorakul

August 15, 2019

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร รองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี นักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยและเพลงอิ่มอุ่น การแจกรางวัลกีฬาเทิดพระเกียรติแม่แห่งชาติ รวมทั้งมีการแสดงจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รำถวายพระพรเพลงแม่ของแผ่นดิน ณ ลานอาคารเครื่องปั้นดินเผา

Pairachnop Viriyavorakul

August 9, 2019

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ” เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบหมายให้ ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง เป็นประธานการประชุม โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.สุพิน บุญชูวงศ์ รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์ ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง คณะผู้บริหารจาก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จังหวัดลำปาง นครนายก และสุพรรณบุรี รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครอง ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 และแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 ของทุกโรงเรียน ณ ศาลาชื่นอารมณ์ เวลา 09.30 -12.00 น.

Pairachnop Viriyavorakul

August 5, 2019

ละออรักษ์ภาษาไทย

วันภาษาไทย ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย รวมทั้งกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย

Pairachnop Viriyavorakul

July 31, 2019
1 9 10 11 12
Translate